Ανάπτυξη νέων προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας

για επικάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών προκατασκευασμένων και μη δομικών επιφανειών

Μάθετε Περισσότερα

Αντικείμενο του έργου

Ο κύριος σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας για επικάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών προκατασκευασμένων και μη δομικών επιφανειών από μέταλλο, σκυρόδεμα και ξύλο.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εργαστηριακή παραγωγή προϊόντων με ιδιότητες πυροπροστασίας και προστασίας από ενανθράκωση (για σκυρόδεμα) με την ενσωμάτωση υλικών που προέρχονται από παραπροϊόντα Ελληνικών βιομηχανιών.

Είναι αναμφισβήτητη η κοινωνική και οικονομική σοβαρότητα των επιπτώσεων της φωτιάς. Η πυροπροστασία σε κάθε είδους κτίρια είναι ύψιστης σημασίας λόγω κινδύνου κατάρρευσης του δομικού συστήματος.

Η πρωτοτυπία του έργου, είναι η δημιουργία προϊόντων επικάλυψης που να συνδυάζουν τα οφέλη των γνωστών επικαλύψεων με τη σημαντική ιδιότητα της πυροπροστασίας. Η ενσωμάτωση παραπροϊόντων ελληνικών βιομηχανιών όπως η σκωρία ηλεκτροκαμίνων, με κόστος αρκετά μικρότερο από τα υλικά πυροπροστασίας του εμπορίου, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους του τελικού προϊόντος κάνοντας το διαθέσιμο για μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών.

Στόχοι του έργου

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων επικάλυψης επιφανειών σε μέταλλο, σκυρόδεμα ή ξύλο για προστασία έναντι πυρκαγιάς μετά την τροποποίηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υλικών που διαθέτουν αποδεδειγμένα πυράντοχες ιδιότητες. Η χρήση των προϊόντων θα συντελέσει στην προστασία δομικών έργων γενικά.

Ειδικότερα οι στόχοι είναι:

 • Aύξηση του ωφέλιμου χώρου των δομικών έργων
 • Μείωση του κόστους για την προστασία έναντι πυρκαγιάς και ενανθράκωσης
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνων αστοχιών υλικού πυροπροστασίας
 • Εφαρμογή ενιαίας στρώσης επικάλυψης του νέου υλικού που προσφέρει τη δυνατότητα βελτιωμένου ελέγχου κατά την εφαρμογή
 • Αύξηση του χρόνου ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα, με την προστασία του έναντι ενανθράκωσης

Μεθοδολογία υλοποίησης

 • Μελέτη των επιθυμητών ιδιοτήτων των πυράντοχων υλικών για να ενσωματωθούν σε επίχρισμα
 • Φυσικοχημική τροποποίηση των υλικών
 • Παρασκευή προϊόντων επιχρισμάτων για χρήση σε ξύλο, σκυρόδεμα και μέταλλα
 • Δοκιμές θερμικής καταπόνησης επικαλυμμένων δοκιμίων διαφορετικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες σε εργαστηριακό και μεγάλο φούρνο
 • Αξιολόγηση της επίδοσης προστασίας από φωτιά και εναναθράκωση (κατάλληλες μετρήσεις)
 • Μελέτη σκοπιμότητας, κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, διάχυση αποτελεσμάτων

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα προϊόντα επικάλυψης για παθητική πυροπροστασία που θα αναπτυχθούν θα υπερτερούν σε σχέση με τα υπάρχοντα και εισαγόμενα καθώς

 • θα ανθίστανται ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες πυρκαγιάς, θερμοκρασίας 1350οC
 • θα ανθίστανται σε ενανθράκωση
 • επειδή εφαρμόζονται σε επίστρωμα (βαφή) θα εξοικονομείται χρόνος και εργασία λόγω της αποφυγής τοποθέτησης γυψοσανίδων πυροπροστασίας στις κατασκευές
 • επειδή θα είναι σε επίστρωμα εξοικονομείται και ωφέλιμος χώρος διότι σήμερα τοποθετούνται πυράντοχα συστήματα πάχους πολλών εκατοστών
 • θα είναι ασφαλή και υδατοδιαλυτά και χαμηλώτερου κόστους από τα εισαγόμενα

Η εφαρμογή τέτοιων προϊόντων στη φάση της προκατασκευής θα επιτρέψει τη γρήγορη ολοκλήρωση οικοδομικών έργων συμπεριλαμβανομένων και μεταλλικών κατασκευών αλλά και έργων σηραγγοποιΐας.
Μέσα από τη χρήση τέτοιων προϊόντων εξοικονομείται χρόνος, οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό και ελαχιστοποιούνται οι εργατικοί κίνδυνοι.

Φορείς

Η ER-LAC έχει συμπληρώσει 50 χρόνια δημιουργικής και ιδιαίτερα επιτυχημένης παρουσίας στην παραγωγή και διάθεση χρωμάτων, βερνικιών & προϊόντων επαναβαφής αυτοκινήτων στην Ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.
Όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς, με μελετημένα και σταθερά βήματα, αντιλαμβανόμενη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, αξιοποιώντας έγκαιρα και εφαρμόζοντας σωστά τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Σήμερα η ER-LAC διαθέτοντας αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία, προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο διανομής, έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, κυριαρχεί στην Ελληνική αγορά προσφέροντας την μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των εφαρμογών στην οικοδομή, την επιπλοποιία, την βιομηχανία και την επαναβαφή των αυτοκινήτων και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες.

Η ENALOS ιδρύθηκε το 2017 στην Ελλάδα από μια ομάδα έμπειρων μηχανικών στον τομέα της πυρασφάλειας και της αξιοποίησης των βιομηχανικών παραπροϊόντων για την ανάπτυξη υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Έχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς των δοκιμών αντοχής στη φωτιά, των παθητικών εφαρμογών πυροπροστασίας, της ανάπτυξης πυριάντοχων υλικών και της αξιοποίησης αποβλήτων είτε για την ανάπτυξη νέων προϊόντων είτε για την ανάκτηση χρήσιμων μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα η ENALOS αποτελείται από εταίρους που έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αξιοποίησης αποβλήτων και πιο ιδιαιτέρως των βιομηχανικών αποβλήτων. Διαθέτουν τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς: α) Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων (πχ. σκωρίες από διάφορες μεταλλουργικές διεργασίες, κατάλοιπα βωξιτών και παραπροϊόντα από την εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών) για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως υποστρώματα και επιστρώματα καταλυτών αυτοκινήτων και υλικών παθητικής πυροπροστασίας υπογείων κατασκευών, β) Ανάκτηση κρισίμων μετάλων (Ce, La, Zr, Pt, Pd, Rh) από χρησιμοποιημένους καταλυτικούς μετατροπείς αυτοκινήτων και γ) Βελτιστοποίηση απόδοσης διεργασιών όπως η καυστικοποίηση των αλκαλικών διαλυμάτων εκχύλισης των βωξιτών.

Ανακοινώσεις

Δείτε όλα τα άρθρα